Betingelser,fitness

Betingelser for fitness i Sundhedsbanken
Gældende pr. 01.06.2019

§1 Aftale som fitnessmedlem
Et fitnessmedlemskab er personligt, og kan ikke deles med eller overtages af andre. Medlemsskabet aftales med Fysioteam og Ejby Fysioterapi (Fysioteam), der er ansvarlig for Sundhedsbankens træningscenter.

Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto samt ændring i helbredstilstand skal straks meddeles til Fysioteam

§2 Aftaler og Betaling
Fitness i Sundhedsbankens træningscenter kan aftales på flg. måder:

Aftale 1. Individuel træning  med månedsbetaling, betaling via BetalingsService (BS)
Aftale 2. Individuel træning  med kontantbetaling, betaling via dankort/bank/mobilpay til Fysioteam
Aftale 3. Drop In træning med klippekort, betales pr. klippekort til Fysioteam
Aftale 4. Firmafitness, aftale mellem din virksomhed og Fysioteam

Personer, der indgår aftale om træning i Sundhedsbankens træningscenter benævnes efterfølgende for fitnessmedlem

§3 Nøglechip
Fitnessmedlemmer kan købe en nøglechip til indgangsdøren til 100kr. Nøglechippen giver adgang til Sundhedsbanken i træningscentrets åbningstid. Nøglechippen er kodet med fitnessmedlems navn og må ikke benyttes af andre. Nøglechippen skal benyttes både ved indgang og udgang af træningscentret, når indgangsdøren er låst. Mistes eller beskadiges en nøglechip, skal det straks meddeles Fysioteam, som kan inaktivere pågældende nøglechip og udstede en ny.. Ved ophør af aftale, spærres nøglechippen.

Det er kun fitnessmedlemmer, der kan købe nøglechip. Personer, der træner individuelt i et fysioterapeutisk behandlingsforløb indenfor sygesikringen, skal benytte træningsafdelingen inden for Fysioteams klinik åbningstider, hvor der er en fysioterapeut i nærheden.

§4 Kameraovervågning
Da der ikke er bemanding i hele træningscentrets åbningstid, er der opsat kameraovervågning i hele Sundhedsbankens område, undtagen i omklædning, toiletter og behandlingsrum.

§5 Ordensregler
Det gældende ordensreglement og Sundhedsbankens behandleres anvisninger, skal altid følges.

§6 Værdigenstande
Fysioteam garanterer ikke for tab ved tyveri eller tingskade. Vi henviser til at opbevare værdigenstande i aflåste opbevaringsskabe, som forefindes i træningscentret.

§7 Helbredstilstand og personskade
Al træning og ophold i Sundhedsbankens område sker på eget ansvar. Fitnessmedlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Sundhedsbankens træningscenter, samt oplyse Fysioteam om helbredstilstande, der kræver hensyn i forhold til træning. Fysioteam er heller ikke ansvarlig for personskader på et fitnessmedlem og besøgende, som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger.Opstår personskade eller kritisk hændelse, skal dette straks meddeles Fysioteam. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§8 Holdtræning
Fitnessmedlemmer kan booke tid til superviseret træning på små hold a 30min 1 x mdr.
Der kan max. tilmeldes 3 personer til superviseret træning.
Fitnessmedlemmer kan tilkøb klippekort til medlemspris og deltage på åbne FysioHoldtræning.
Fysioteam har ret til løbende at ændre udbuddet af hold. Antallet af hold afhænger af antal træningsdeltagere, efterspørgsel samt kan være årstidsbestemt. Der kan ikke garanteres plads på holdene, da der er begrænsede deltagerpladser pr. hold. Derfor er forhåndstilmelding nødvendig.
Fitnessmedlems afbud til holdtræning skal ske senest 3 timer før starttidspunkt. Ved udeblivelse uden afbud, fratrækkes et klip på klippekortet.
Fysioteam modtager gerne forslag og ønsker til holdudbud fra fitnessmedlemmer.

§9 Betingelser og prisændringer
Fysioteam kan ændre træningsbetingelserne med et varsel på 60 dage. I tilfælde af ændring vil dette blive meddelt pr. mail til træningsdeltageren, samt ændringer sat op i træningscentret. Ønsker træningsdeltagere at opsige træningsaftalen som følge af ændringer, kan opsigelse ske i henhold til §12.

§10 Manglende betaling
Betales den løbende ydelse, ved et BS-medlemskab, ikke til aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til fitnessmedlemmet og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis fitnessmedlemmet ikke betaler senest til den angivne forfaldsdato, har Fysioteam ret til at ophæve fitnessaftalen uden varsel, og opkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden. Træningsdeltagerens nøglechip spærres, indtil betaling af tilgodehavende er registreret.

§11 Bero / pause
En fitnessaftale kan sættes i bero i 1-6 måneder, max. 2 gange årligt. Besked om bero skal sendes på mail til info@sundhedsbanken.dk minimum løbende måned + 1 måned før det ønskes sat i bero. Bero er gyldig når du har modtaget bekræftelse pr. mail.

§12 Opsigelse / ophør
Aftale 1.Fitnessaftale med betaling via BS er en løbende aftale, der gælder indtil en af parterne opsiger aftalen. Opsigelsesfrist er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til info@sundhedsbanken.dk eller info@fysioteam.dk.
Aftale 2.Fitnessaftale med kontantbetaling ophører automatisk, ved udløb af den periode, der er betalt for.
Aftale 3.Klippekort har en varighed på 12 mdr. fra udstedelsesdato, hvorefter det automatisk ophører.
Aftale 4.Træning i forbindelse med firmafitness. Opsigelsesfrist er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til info@fysioteam.dk

Fysioteam kan opsige fitnessaftale uden varsel og udelukke fitnessmedlem, ved misbrug af aftale og ordensregler.